ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletทำเนียบนักศึกษา
bulletข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
dot
การบริหารหลักสูตร
dot
bulletคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
bulletผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยของหลักสูตร Ph.D.
bulletOffice Hours
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletโครงสร้างหลักสูตร
bulletแผนการศึกษา
bulletกลไกการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
bulletแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
bulletรายงานผลการสอน (มคอ.5)
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletผลงานวิจัยคณาจารย์
bulletผลงานวิจัยนักศึกษา
bulletการบูรณาการงานวิจัย
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletโครงการบริการวิชาการ
bulletการบูรณาการงานวิชาการ
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพ
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลการประเมินคุณภาพ ฯ
bulletรายงานข้อมูลสารสนเทศ
bulletสถานภาพการเรียนของนักศึกษา Ph.D.
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
dot
ข่าวสาร
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletรวมภาพกิจกรรม
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
dot
ตารางการสอบดุษฎีนิพนธ์
dot
bulletตารางการสอบเค้าโครงและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
bulletรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีต่างๆ
dot
รางวัลน่ายกย่อง
dot
bulletรางวัลนักศึกษาปี 2555
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2556
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2557
dot
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
dot
bulletผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักาณะบัณฑิตที่พึงประสงค์: บทบาทจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดหมอสม ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกในการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอกได้เดินทางเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและ concept paper ณ Prague, Czech Republic และในการนี้ คุณยงยุทธ แก้วเต็ม นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award และจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Inte-Conference on Science, Technology and Management, 2015 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหลักสูตรฯ และ Ph.D.#1#2#3 ขอแสดงความยินดีกับ พว.ดร.บุญชนิต วิงวอน Ph.D.#1 ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนาศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับปริญญาเอก ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชมเชยในครั้งนี้  

  ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2558ประมวลภาพกิจกรรม
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 ต่อ 1184 โทรศัพท์มือถือ : 081-882-3465 โทรสาร : 0-5431-6780