ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletทำเนียบนักศึกษา
dot
การบริหารหลักสูตร
dot
bulletคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
bulletผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยของหลักสูตร Ph.D.
bulletOffice Hours
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletโครงสร้างหลักสูตร
bulletแผนการศึกษา
bulletกลไกการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
bulletแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
bulletรายงานผลการสอน (มคอ.5)
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletผลงานวิจัยคณาจารย์
bulletผลงานวิจัยนักศึกษา
bulletการบูรณาการงานวิจัย
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletโครงการบริการวิชาการ
bulletการบูรณาการงานวิชาการ
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพ
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลการประเมินคุณภาพ ฯ
bulletรายงานข้อมูลสารสนเทศ
bulletสถานภาพการเรียนของนักศึกษา Ph.D.
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
dot
ข่าวสาร
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletรวมภาพกิจกรรม
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
dot
ตารางการสอบดุษฎีนิพนธ์
dot
bulletตารางการสอบเค้าโครงและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
bulletรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีต่างๆ
dot
รางวัลน่ายกย่อง
dot
bulletรางวัลนักศึกษาปี 2555
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2556
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2557
dot
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
dot
bulletผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ทะ, มณฑลทหารบกที่ 32, สถานีตำรวตภูธรแม่ทะ, ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิเศษ 99, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ, บริษัทปิยะกิจ โยธาการ จำกัด, บริษัทดินเผาศิลาศิน ลำปาง (2522) จำกัดและห้างหุ้น่สวนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง ร่วมจัดโครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ฝายชะลอน้ำ)" เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ เหมืองลูก 7 บ้านแม่ทะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เดินทางเพื่อร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) ณ  เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการจัดการความรู้บูรณาการสู่งานวิจัยเชิงประจักษ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 7 ห้อง 3871 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิทยานิพนธ์จนประสบความสำเร็จประมวลภาพกิจกรรม
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 ต่อ 1184 โทรศัพท์มือถือ : 081-882-3465 โทรสาร : 0-5431-6780