ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletทำเนียบนักศึกษา
dot
การบริหารหลักสูตร
dot
bulletคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
bulletผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletOffice Hours
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletโครงสร้างหลักสูตร
bulletแผนการศึกษา
bulletแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
bulletรายงานผลการสอน (มคอ.5)
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletผลงานวิจัยคณาจารย์
bulletผลงานวิจัยนักศึกษา
bulletการบูรณาการงานวิจัย
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletโครงการบริการวิชาการ
bulletการบูรณาการงานวิชาการ
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพ
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลการประเมินคุณภาพ ฯ
bulletรายงานข้อมูลสารสนเทศ
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
dot
ข่าวสาร
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletรวมภาพกิจกรรม
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
dot
ตารางการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
dot
bulletตารางการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
dot
รางวัลน่ายกย่อง
dot
bulletรางวัลนักศึกษาปี 2555
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2556
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2557 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 หลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1-3 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศง 2557 ตั้งแต่วเวลา 09.00 น. ณ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1-3 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในครั้งนี้ได้นำนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1-3 โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 5 ท่าน นำเสนอผลงานวิจัย   The 7th Asia-Pasific Business Research Conference" ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ  Bay View Hotel 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ Prof.Dr.Mahazirah Mohammad จาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniZa) Kuala Terengganu, Terengganu, Malysia มาให้ความรู้ในการยกสมรรถนะการทำงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล ในวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ห้อง 3871 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ภายใต้การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1-3 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยนำคณาจารย์และนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด และบริษัทในเครือ จังหวัดหนองคายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการ "สืบสานพระพุทธศาสนาด้วยคุณธรรมและจริยธรรมและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย" จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดขึ้น ภายในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประมวลภาพกิจกรรม
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 ต่อ 1184 โทรศัพท์มือถือ : 088-402-5897 โทรสาร : 0-5431-6780