ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletทำเนียบนักศึกษา
dot
การบริหารหลักสูตร
dot
bulletคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
bulletผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletOffice Hours
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletโครงสร้างหลักสูตร
bulletแผนการศึกษา
bulletแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
bulletรายงานผลการสอน (มคอ.5)
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletผลงานวิจัยคณาจารย์
bulletผลงานวิจัยนักศึกษา
bulletการบูรณาการงานวิจัย
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletโครงการบริการวิชาการ
bulletการบูรณาการงานวิชาการ
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพ
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลการประเมินคุณภาพ ฯ
bulletรายงานข้อมูลสารสนเทศ
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
dot
ข่าวสาร
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletรวมภาพกิจกรรม
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
dot
ตารางการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
dot
bulletตารางการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
dot
รางวัลน่ายกย่อง
dot
bulletรางวัลนักศึกษาปี 2555
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2556
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2557 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ Prof.Dr.Mahazirah Mohammad จาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniZa) Kuala Terengganu, Terengganu, Malysia มาให้ความรู้ในการยกสมรรถนะการทำงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล ในวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ห้อง 3871 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ภายใต้การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1-3 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยนำคณาจารย์และนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด และบริษัทในเครือ จังหวัดหนองคายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการ "สืบสานพระพุทธศาสนาด้วยคุณธรรมและจริยธรรมและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย" จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดขึ้น ภายในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 3 ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2557 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการสังเคราะห์ความต้องการและบริการวิชาการ โดบบูรณาการกับการสอนรายวิชา "สัมมนาการจัดการภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง" และกลไกกระบวนการวิจัย ขึ้นเพิ่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียน แนวคิด การจัดการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คือ คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย จังหวัดเชียงใหม่  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีับัณฑิต สาขาวิชาการจัีดการ คณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการ "บริการวิชกาารผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" ณ วันที่ 15-17 มกราคม 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ดร.จรูญ คำนวญตา ผู้บริหารโรงแรมพานอารามา จังหวัดลำปางแม่ฮ่องสอน และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง "การประกอบการของชาติพันธ์ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน"ประมวลภาพกิจกรรม
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 ต่อ 1184 โทรศัพท์มือถือ : 088-402-5897 โทรสาร : 0-5431-6780