ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletทำเนียบนักศึกษา
bulletข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
dot
การบริหารหลักสูตร
dot
bulletคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
bulletผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยของหลักสูตร Ph.D.
bulletOffice Hours
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletโครงสร้างหลักสูตร
bulletแผนการศึกษา
bulletกลไกการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
bulletแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
bulletรายงานผลการสอน (มคอ.5)
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletผลงานวิจัยคณาจารย์
bulletผลงานวิจัยนักศึกษา
bulletการบูรณาการงานวิจัย
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletโครงการบริการวิชาการ
bulletการบูรณาการงานวิชาการ
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพ
bulletรายงานการประเมินตนเอง
bulletผลการประเมินคุณภาพ ฯ
bulletรายงานข้อมูลสารสนเทศ
bulletสถานภาพการเรียนของนักศึกษา Ph.D.
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
dot
ข่าวสาร
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletรวมภาพกิจกรรม
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
dot
ตารางการสอบดุษฎีนิพนธ์
dot
bulletตารางการสอบเค้าโครงและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
bulletรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีต่างๆ
dot
รางวัลน่ายกย่อง
dot
bulletรางวัลนักศึกษาปี 2555
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2556
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2557
dot
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
dot
bulletผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกตามมาตรฐาน TQF ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนืื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการสังเคราะห์เนื้อหาและรายวิชารวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ เพื่อการเรียนรู้การศึกษาในทศวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการวิพากษ์ข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรฯ และให้หลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รวมถึงสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ โครงการจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 7 ห้อง 3871 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความชัดเจน และเชื่อมโยงต่อควมก้าวหน้าของบุคลากรและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อีกทั้งสามารถพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของงานวิจัยผ่านเครื่องมือวิจัยขั้นสูงให้กับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ จึงดำเนินการจัด "โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน " ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชั้น 7 ห้อง 3871 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เรียนรู้เทคนิค AMOS เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ได้มีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ชั้น 7 ห้อง 3871 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ 

ประมวลภาพกิจกรรม
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 ต่อ 1184 โทรศัพท์มือถือ : 081-882-3465 โทรสาร : 0-5431-6780