ReadyPlanet.com
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletทำเนียบนักศึกษา
bulletข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
dot
การบริหารหลักสูตร
dot
bulletคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
bulletผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยของหลักสูตร Ph.D.
bulletOffice Hours
bulletผลการประเมินคุณภาพ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletโครงสร้างหลักสูตร
bulletแผนการศึกษา
bulletกลไกการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
bulletแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
bulletรายงานผลการสอน (มคอ.5)
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletผลงานวิจัยคณาจารย์
bulletผลงานวิจัยนักศึกษา
bulletการบูรณาการงานวิจัย
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletโครงการบริการวิชาการ
bulletการบูรณาการงานวิชาการ
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพ
bulletรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7)
bulletผลการประเมินคุณภาพ ฯ
bulletรายงานข้อมูลสารสนเทศ
bulletสถานภาพการเรียนของนักศึกษา Ph.D.
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
dot
ข่าวสาร
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletรวมภาพกิจกรรม
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
dot
ตารางการสอบดุษฎีนิพนธ์
dot
bulletตารางการสอบเค้าโครงและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
bulletรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีต่างๆ
dot
รางวัลน่ายกย่อง
dot
bulletรางวัลนักศึกษาปี 2555
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2556
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2557
dot
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
dot
bulletผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
bulletผลการประเมินคุณภาพฯ


เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป article

www.facebook.com/Ph.D.Lpru/มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ อาทิตย์
 ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตร 2 ปี 
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตร 3 ปี 
💻 หลักสูตรมาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก สกอ. และ กพ. ค่าใช้จ่ายไม่แพง 
📝 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55 โดยจัดขึ้นในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 article
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 58 และ รหัส 59 โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 article
เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบเพิ่มเติม ในวันที่ 18 -20 มิถุนายน 2561 article
ขอเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 22 เมษายน 2561 article
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54 และรหัส 55 article
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.) รุ่นที่ 6 สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.lpru.ac.th สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.) รุ่นที่ 6 สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.lpru.ac.th ...ให้โอกาส เพื่อสร้างอนาคตและค้นพบตัว
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกัน และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54 และรหัส 55
คณาจารย์และเจ้าหน้าประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทร่วมขอพรจากอธิการบดี และคณาจารย์ประจำหลักสูตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55 และ รหัส 56
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55 และ รหัส 56
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 54
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การพัฒนางานวิจัยฯ"
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 54
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : บทบาทจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดหมอสม ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญชนิต วิงวอน นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1
โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกตามมาตรฐาน TQF
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน
โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 55 และ รหัส 56
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการจัดการองค์ความรู้ระดับสากลบูรณาการลงสู่ท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
International Conferences at OSAKA in JAPAN
โครงการการจัดการความรู้บูรณาการสู่งานวิจัยเชิงประจักษ์ ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55 และ รหัส 56
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55
คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก เข้าร่วมขอพรอธิการบดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานหลักสูตรปริญญาเอกที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเรียนและการให้คำปรึกษาสนับสนุนตลอดจนติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาปริญาเอก
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54
โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 55
โครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก article
โครงการศึกษาดูงานในประเทศ รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54
โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยคุณธรรมและจริยธรรมและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย article
International Journal of Arts and Sciences at Paris 2014 article
โครงการสังเคราะห์ความต้องการและบริการวิชาการ โดบบูรณาการกับการสอนรายวิชา "สัมมนาการจัดการภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง" และกลไกกระบวนการวิจัย
โครงการบริการวิชาการผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมฯ
โครงการจัดการความรู้บูรณาการสู่วิสาหกิจชุมชน / SMEs / ธุรกิจชุมชน / OTOP เชิงประจักษ์
Merry Christmas & Happy New Year 2014 with Ph.D.LPRU article
โครงการศึกษาดูงานผ่านการบริการวิชาการเชื่อมโยงรายวิชา นวัตกรรมการจัดการขั้นสูงฯ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICORE 2013"
การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 29
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเซรามิก รายวิชาประเด็นสำคัญทางการจัดการ
โครงการบูรณาการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
โครงการสังเคราะห์ความต้องการและบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของหลักสูตร Ph.D.
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2556
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ Ph.D.#2 ตั้งแต่วันที่ 6-22 มิถุนายน 2556
ขอพรและร่วมรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
โครงการ "สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาบทเรียนการประกอบธุรกิจ SMEs” article
โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
โครงการส่งเริมศิลปวัฒนธรรมไทย
การเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิาการ2013"
โครงการส่งเสริมนักศึกษาด้วยแนวคิดด้านการประกันคุณภาพ
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอนและคณะ เข้ารับมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น 120 ปี โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อถวายองค์ราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการจัดการองค์ความรู้
การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 article
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟัง และเสนอแนะผลงานวิจัยในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 54 article
การประชุมเสวนา "การบูรณาการทุนทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดลำปาง" article
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย: การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างพลังงาน article
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา article
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีับัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล article
โครงการ "กีฬาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา" article
โครงการ "จัดตั้งองค์กรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" article
โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา article
ปฐมนิเทศ Ph.D#2 และพบรุ่นพี่ Ph.D#1 article
การคัดเิลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D.#1) เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 3 - 14 พฤษภาคม 2555 (Chapter#3) article
นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D.#1) เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 3 - 14 พฤษภาคม 2555 (Chapter#2) article
นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D.#1) เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 3 - 14 พฤษภาคม 2555 article
นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโทเข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
ทีวิจัยท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเดินหน้านำร่องศึกษาบริบทในพื้นที่วังเหนือ จังหวัดลำปาง
คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. สร้างความเข้มแข็งเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต article
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเด็น "บริหารจัดการงานวิจัยอย่างไร ที่นำไปสู่การสร้งคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชนท้องถิ่น" article
โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยแนวคิดด้านการประกันคุณภาพ article
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2012 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ article
กิจกรรม "ลานวัฒนธรรม" article
โครงการ "สัมมนาวิชาการ: อบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย" article
โครงการกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับการสัมมนาวิชาการแก่ชุมชน article
ศึกษาดูงานหมู่บ้านสามขา และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ article
โครงการปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของให้กับสาธารณประโยชน์ article
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม article
การทดลองลงพื้นที่วิจัย "พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" article
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับองค์การภายนอก
การปฐมนิเทศนักศึกษา Ph.D. รุ่นที่ 1
โครงการ เทียบเคียงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.) รุ่นที่ 6 สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.lpru.ac.th สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้
บรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาการวิจัยภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ของนศ.รุ่นที่ 5 หลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายรายวิชา
กิจกรรมการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ นักศึกษา Ph.D รุ่นที่ 1Copyright © 2011 All Rights Reserved.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 ต่อ 1184 โทรศัพท์มือถือ : 081-882-3465 โทรสาร : 0-5431-6780