ReadyPlanet.com
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletทำเนียบนักศึกษา
bulletข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
dot
การบริหารหลักสูตร
dot
bulletคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
bulletผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยของหลักสูตร Ph.D.
bulletOffice Hours
bulletผลการประเมินคุณภาพ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletโครงสร้างหลักสูตร
bulletแผนการศึกษา
bulletกลไกการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
bulletแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
bulletรายงานผลการสอน (มคอ.5)
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletผลงานวิจัยคณาจารย์
bulletผลงานวิจัยนักศึกษา
bulletการบูรณาการงานวิจัย
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletโครงการบริการวิชาการ
bulletการบูรณาการงานวิชาการ
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพ
bulletรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7)
bulletผลการประเมินคุณภาพ ฯ
bulletรายงานข้อมูลสารสนเทศ
bulletสถานภาพการเรียนของนักศึกษา Ph.D.
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
dot
ข่าวสาร
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletรวมภาพกิจกรรม
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
dot
ตารางการสอบดุษฎีนิพนธ์
dot
bulletตารางการสอบเค้าโครงและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
bulletรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีต่างๆ
dot
รางวัลน่ายกย่อง
dot
bulletรางวัลนักศึกษาปี 2555
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2556
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2557
dot
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
dot
bulletผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
bulletผลการประเมินคุณภาพฯ


การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นศ.รุ่นที่ 1 ปี 2554 และ 2 ปี2555 article

 คณะกรรมการหลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการ ดำเนินการสอบนศ.รุ่นที่ 1 ปี 2554 และ 2 ปี2555 ขึ้นฝั่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่/ รศ.ดร.สุรชัย กังวล/ ผศ.ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช จากม.ราชภัฏอุบลราชธานี มาให้ข้อสังเกตเพื่อให้งานดุษฎีนิพนธ์มีความสมบูรณ์ 

ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 
ประมวลภาพกิจกรรม

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย/สนับสนุนการตีพิมพ์/ลงทะเบียนในที่ประชุมวิชาการระดับชา article
นายสมจัย นามวงษา รหัส 59877010111และ นายวาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ รหัส 59877010108 "สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" ณ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 article
นางสาวหัสยาพร อินทยศ รหัส 59877010112 และ นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์ รหัส 59877010112 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 article
นางอรสุภา จันทร์วงษ์ รหัส 55877010114 และ นายประจักร์ โกษาวัง รหัส 55877010108 "สอบวิทยานิพนธ์" ณ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 article
บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ โดย รศ.บุญฑวรรณ วิงวอน วันที่ 19 ส.ค. 2561 article
บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 article
โครงการจัดการความเสี่ยงทางการเรียนและให้คำปรึกษาสนับสนุน แก่นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 4-5-6 เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 article
บรรยากาศการเรียนการสอน ในรายวิชา “สัมมนาการวิจัยและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ”ของนศ.ปร.ด.#6 โดย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน article
เสนองานวิจัย มศว.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วันที่ 30 มีนาคม 2561 article
เทียบเคียงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรที่เหมาะสม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตรสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 article
บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาสถิติขั้นสูงสำหรับงานวิจัย โดยอาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ ดร.บุญชนิต วิงวอน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต article
Work shop; การจัดการความเสี่ยงของหลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการจัดการ ตามกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อหนุนเสริมมาตรฐานการศึกษา ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น7 อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอน คือ ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม article
รวมภาพบรรยากาศ Work shop; Advanced Stat ของหลักสูตรปร.ด.สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประชุมสภาวิชาการ นอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ โรงแรมน่านตรึงใจ วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ.2561 article
ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ.2561 article
รวมภาพสวัสดีปีใหม่ 2561 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการ article
สวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง article
การลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์บริบทชุมชน/ วิสาหกิจชุมชน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ รายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ ในเทอมที่1/2560
การลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์บริบทชุมชน/ วิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์ทางการจัดการ โดยมี รศ.ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน เป็นผู้สอนในรายวิชาปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ ในเทอมที่1/2560
โครงการบริการวิชาการเทคนิคการใช้สถิติขั้นสูงกับงานวิจัย @ห้อง 3874 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : บทบาทการสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ (ปร.ด.)ณ วัดบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางณ วัดบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษา Ph.D.รุ่นที่ 5 จัดทำโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเรียนและการให้คำปรึกษาสนับสนุน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และโครงการ KM @LittleBox จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษา Ph.D.รุ่นที่ 5 จัดทำโครงการเทียบเคียงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรที่เหมาะสม @คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษา Ph.D.รุ่นที่ 5 จัดทำโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ "บทบาทการสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ" .....ได้ทำกิจกรรม และได้ทำบุญร่วมกัน..... ณ วัดร่องส้าว
นนี้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา Ph.D. และ M.B.A.สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มารดน้ำดำหัว ขอขมา ขอพรคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการฯผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.เอก รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรป
บรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาการวิจัยภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ของนศ.รุ่นที่ 5 หลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายรายวิชา
บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด จงอภิรัตนกุล ผู้บรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการจัดการ
กิจกรรมภายในในห้องเรียน รายวิชานวัตกรรมการจัดการขั้นสูง Ph.D. รุ่น 5
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย/สนับสนุนการตีพิมพ์/ลงทะเบียนในที่ประชุมวิชาการระดับชา
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย/สนับสนุนการตีพิมพ์/ลงทะเบียนในที่ประชุมวิชาการระดับชา
Work shop; การจัดการความเสี่ยงของหลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการ ตามกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อหนุนเสริมมาตรฐานการศึกษา
ประชุมสภาวิชาการ นอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ โรงแรมน่านตรึงใจ วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ.2561 article
รวมภาพสวัสดีปีใหม่ หลักส
สวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง article
สวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
บรรยากาศแห่งความภาคภูิมใจของบัณฑิต Ph.D.ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนๆ และคณาจารย์ที่ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เสร็จสิ้นภารกิจการนำเสนอผลงานวิจัยของ Ph.D. 5 เพื่อมาตรฐานของหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา สัมมนาการจัดการภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง Ph.D.#3
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ph.D.#3
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการขั้นสูง Ph.D.#3
รายวิชา สถิติวิจัยขั้นสูงเพื่อการจัดการ
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ Ph.D.#3
รายวิชา สัมมนาการจัดการภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศการเรียนวิชา นวัตกรรมการจัดการขั้นสูง Ph.D.#2
บรรยากาศการเรียนวิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ph.D.#2
บรรยากาศการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการขั้นสูง Ph.D#2 โดย ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
บรรยากาศการเรียนวิชา สถิติสำหรับการวิจัยขั้นสูง Ph.D.#2 PART2
บรรยากาศการเรียนวิชา สถิติสำหรับการวิจัยขั้นสูง Ph.D.#2 PART1 article
บรรยากาศการเรียนวิชา ประเด็นสำคัญทางการจัดการ Ph.D#2 โดย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน article
บรรยากาศการเรียนวิชา ประเด็นสำคัญทางการจัดการ Ph.D#2 โดย ศ.ดร.มนัส สุวรรณ์
การวิจัยเชิงพื้นที่ โดย ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ Ph.D.#2 article
การสอนโดย รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการจัดการ Ph.D#2 article
วิชา นวัตกรรมการขัดการขั้นสูง
Seminar in Leadership and Change Management
HR Class article
English Class article
Statistics for Advanced Research articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 ต่อ 1184 โทรศัพท์มือถือ : 081-882-3465 โทรสาร : 0-5431-6780