ReadyPlanet.com
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletรายละเอียดหลักสูตร
bulletทำเนียบนักศึกษา
bulletข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
dot
การบริหารหลักสูตร
dot
bulletคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
bulletผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
bulletแผนปฏิบัติงานประจำปี
bulletระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยของหลักสูตร Ph.D.
bulletOffice Hours
bulletผลการประเมินคุณภาพ
dot
การจัดการเรียนการสอน
dot
bulletโครงสร้างหลักสูตร
bulletแผนการศึกษา
bulletกลไกการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
bulletแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ.3)
bulletรายงานผลการสอน (มคอ.5)
dot
การวิจัยและพัฒนา
dot
bulletผลงานวิจัยคณาจารย์
bulletผลงานวิจัยนักศึกษา
bulletการบูรณาการงานวิจัย
dot
การบริการวิชาการ
dot
bulletโครงการบริการวิชาการ
bulletการบูรณาการงานวิชาการ
dot
การประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพ
bulletรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7)
bulletผลการประเมินคุณภาพ ฯ
bulletรายงานข้อมูลสารสนเทศ
bulletสถานภาพการเรียนของนักศึกษา Ph.D.
dot
บริการการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
bulletตรวจสอบผลการเรียน
bulletรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์
dot
ข่าวสาร
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletรวมภาพกิจกรรม
bulletกระดานถาม-ตอบ
dot
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
dot
bulletแบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
dot
ตารางการสอบดุษฎีนิพนธ์
dot
bulletตารางการสอบเค้าโครงและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
bulletรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาในปีต่างๆ
dot
รางวัลน่ายกย่อง
dot
bulletรางวัลนักศึกษาปี 2555
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2556
bulletรางวัลนักศึกษา ปี 2557
dot
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
dot
bulletผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
bulletผลการประเมินคุณภาพฯ


ประมวลภาพกิจกรรม


รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย/สนับสนุนการตีพิมพ์/ลงทะเบียนในที่ประชุมวิชาการระรศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย/สนับสนุนการตีพิมพ์/ลงทะเบียนในที่ประชุมวิชาการระดับชาarticle
นายสมจัย นามวงษา รหัส 59877010111และ นายวาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ รหัส 59877010108 "สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" ณ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561นายสมจัย นามวงษา รหัส 59877010111และ นายวาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ รหัส 59877010108 "สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" ณ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561article
นางสาวหัสยาพร อินทยศ รหัส 59877010112 และนายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์ รหัส 59877010112 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางสาวหัสยาพร อินทยศ รหัส 59877010112 และ นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์ รหัส 59877010112 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561article

 

 
นางอรสุภา จันทร์วงษ์ รหัส 55877010114 และ นายประจักร์ โกษาวัง รหัส 55877010108 "สอบวิทยานิพนธ์" ณ ห้อง 3871 ชั้น 7 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561article
บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาปรัชญาสังคมศาสตร์ทางการจัดการ โดย รศ.บุญฑวรรณ วิงวอน วันที่ 19 ส.ค. 2561article
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5423-7399 ต่อ 1184 โทรศัพท์มือถือ : 081-882-3465 โทรสาร : 0-5431-6780